Hyrje | Urtësi

Urtësi

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 120 | Treguar: 81 - 90
image

Namazi

“Për vlerën e madhe që ka namazi në fenë Islame ishte porosia e fundit që dha Muhammedi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, para se të ndahet
Me teper
image

Le një derë çelë me Allahun

Imam Ahmedi, rahimehullah, thotë: “Isha duke ecur në rrugën time dhe më behu një hajn, i cili i vjedhke njerëzit, e pas një kohe të njëjtin ...
Me teper
image

Për të plotësuar lumturinë martesore

  Martesa është prej furnizimit, rizkut të cilit ua ndanë Allahu njerëzve, pasi që vetëm Ai është Furnizuesi i vërtetë në këtë jetë. Ashtu sikurse i ...
Me teper
image

Pengesat që ia vëndon shejtani njeriut

Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem thotë: “Shejtani i del njeriut në rrugët e tija. I del para në rrugën e Islamit e i thotë: do të ...
Me teper
image

Fito kënaqësinë e Allahut, fiton çdo gjë që dëshiron

Shejh Sharavi, rahimehullah, thoshte: “Mos adhuro Allahun...për shkak të furnizimit! Mos adhuro Allahun .... për shkak të pozitës! Mos adhuro Allahun... për të fituar të mirat e dynjasë! Por...adhuro ...
Me teper
image

Një porosi e artë nga Imam Ibën Kajimi, rahimehullah

“Koka e devotshmërisë dhe bamirësisë është: sinqeriteti në zbatimin e të vërtetës. Askush nuk mund të triumfon karshi Allahut, andaj ai që është me Allahun, ...
Me teper
image

Argumenti se Ehli Hadithi janë ndjekës të Vërtetës

Imam Ebul-Kasim Isfahaniu, rahimehullah,, në librin e tij të çmueshëm “El-Huxhxhe fi bejanil-Mehaxhe”, thotë: “Prej argumenteve që argumentojnë se Ehli Hadithi janë ndjekës të Vërtetës është ...
Me teper
image

Dynjaja dhe ahireti

Imam Munaviu, rahimehullah, thotë: “dynjaja dhe ahireti janë ortake, nëse njeriu e kënaq njërën e hidhëron tjetrën”. ...
Me teper
image

Të parët

Imam Ibën Xhevziu, rahimehullah, ka thënë: "Allahu ka njerëz që nuk kënaqen pa i mbledhur të gjitha veprat e mira, ata mundohen maksimalisht të fitojnë ...
Me teper
image

Pesë veçori

  Imam Shafiu, rahimehullah, ka thënë: "Mi- rësia e dynjasë dhe ahiretit qëndron në pesë gjëra: - Pasuria e shpirti; - Pengimi i të keqës; - Fitimi hallall; - Petku ...
Me teper
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 120 | Treguar: 81 - 90