Hyrje | Hutbe

Hutbe

back 1 2 3 4 5 6 total: 59 | Treguar: 51 - 59
image

Morali i mirë- burimi i tolerancës

Vlerat Islame të thithura nga njeriu dhe të zbatuara në jetën e përditshme e bëjnë njeriun tolerant
Me teper
image

Pengesat e udhëzimit

Nevoja e njeriut është shumë e madhe, madje e domosdoshme që t’i lutet All-llahut që ta udhëzojë në rrugë të drejtë për çdo ditë shtatëmbëdhjet herë, gjatë namazeve farz....
Me teper
image

"Ajo është nga vetë ju"

Kështu pyetën muslimanët e parë të çuditur nga ajo që u ndodhi atyre. Një pyetje e tillë parashtrohet nga një gjeneratë, të cilën All-llahu [subhanehu ve teala] e ka zgjedhur për ta shoqëruar Muhammedin [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem]......
Me teper
image

Namazi i bajramave

VENDIMI I SHERIATIT PËR TË...KOHA E NAMAZIT TË BAJRAMIT...DALJA NË MUSAL-LA...A THIRRET EZANI DHE IKAMETI PËR KËTË NAMAZ...FORMA E NAMAZIT...ÇKA ËSHTË E PREFERUESHME TË LEXOHET ...
Me teper
image

Rregullat e kurbanit

Kurbani dhe rregullat në lidhje me te. Dispozita fetare për therje të kurbanit, koha kur theret, cila kafshë theret, forma e therjes, etj......
Me teper
image

Devijimi i të rinjve

Rezyme e hutbes: 1- Rëndësia e rinisë; 2- reziku i devijimit të të rinjve; 3- shpëtimi i gjeneratës së sahabeve nga devijimi ideologjik; 4- qëndrimi i sahabeve gjatë fitneve; 5- devijimi moral; 6- roli i familjes në edukimin e të rinjve; 7- domosdoshmëria e luftimit të varfërisë; 8- roli i shkollës në përgaditjen e të rinjve; 9- feja është mbrojtja më e madhe; 10- roli i mësuesit dhe misioni i tij; 11- rëndësia e shoqërisë; 12- reziku i kohës boshe; 13- ndikimi i programeve të ndryshme; 14- mjetet e shërimit të devijimit....
Me teper
image

Dija obligim fetar dhe domosdoshmëri kohore

Pasiqë kemi folur javët e kaluara mbi vitin e ri shkollor, kemi dhënë disa udhëzime, porosi, këshilla dhe mësime, për nxënësin, prindin dhe mësuesin, do ta përfundojmë këtë varg udhëzimesh me bisedën rreth dijes dhe rëndësisë që ka arsimi dhe shkollimi në Islam....
Me teper
image

Bë mirë!

Musliman të nderuar në këtë hutbe do t'ju flasim për një hadith, i cili paraqet shkollen pejgamberike të moralit, hadith i cili në mënyrë shumë interesante i paraqet veprat dhe njerëzit më të dashur te All-llahu. Ky hadith flet për rregullimin e raporteve shoqërore dhe krijimin e një shoqërie të mirë dhe bamirëse....
Me teper
image

Dyert e të mirës

Dallimi dhe veçimi i njerëzve/ Ndarja e Zotit mes njerëzve/ llojllojshmëria e dyerve të të mirës/ Kujdesi i selefit për veprat më të mira/ Dallimi mes veprave të mira/ Dallimi i prirjeve të besimtarëve në veprat e mira/ Domethënia e veprës së mirë/ Kujdes nga nënçmimi i njerëzve...
Me teper
back 1 2 3 4 5 6 total: 59 | Treguar: 51 - 59