Hyrje | Hutbe | Hutbet nga Shkupi

Hutbet nga Shkupi

back 1 2 3 total: 26 | Treguar: 21 - 26
image

Hixhreti

Kjo hutbe në vete i ngërthen sqarimet mbi: Definicionin e Hixhretit, Vlerën e Hixhretit, llojet e Hixhretit, dispozitat fetare mbi Hixhretin, etj.
Me teper
image

Toleranca: rrënjët dhe frytet

    Nëse dëshirojmë të kemi pasqyrë të qartë rreth tolerancës duhet të hulumtojmë rrënjët e kësaj tolerance. Në fenë Islame ato janë të shumta dhe këto ...
Me teper
image

Pengesat e udhëzimit

Nevoja e njeriut është shumë e madhe, madje e domosdoshme që t’i lutet All-llahut që ta udhëzojë në rrugë të drejtë për çdo ditë shtatëmbëdhjet herë, gjatë namazeve farz....
Me teper
image

"Ajo është nga vetë ju"

Kështu pyetën muslimanët e parë të çuditur nga ajo që u ndodhi atyre. Një pyetje e tillë parashtrohet nga një gjeneratë, të cilën All-llahu [subhanehu ve teala] e ka zgjedhur për ta shoqëruar Muhammedin [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem]......
Me teper
image

Namazi i bajramave

VENDIMI I SHERIATIT PËR TË...KOHA E NAMAZIT TË BAJRAMIT...DALJA NË MUSAL-LA...A THIRRET EZANI DHE IKAMETI PËR KËTË NAMAZ...FORMA E NAMAZIT...ÇKA ËSHTË E PREFERUESHME TË LEXOHET ...
Me teper
image

Rregullat e kurbanit

Kurbani dhe rregullat në lidhje me te. Dispozita fetare për therje të kurbanit, koha kur theret, cila kafshë theret, forma e therjes, etj......
Me teper
back 1 2 3 total: 26 | Treguar: 21 - 26