Hyrje | Artikuj

Artikuj

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 353 | Treguar: 11 - 20
image

Lidhja e besimtarëve mes vete sikur tullat e ndërtesës

    Pejgamberi,sal-lallahualejhi vesel-lem, thotë: "Besimtari për besimtarin është sikur ndërtesa, njëra tullë shtërngon tjetrën". Pastaj i gërshetoi gishtat. #Buhariu  #hadithe     Në këtë hadith Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-em, i
Me teper
image

Respektimi i dijetarëve, të mëdhenjëve dhe njerëzve me vlera

  Na rrëfen Ebu Mesudi, Ukbe ibën Amër el-Bedriu el-Ensariu, radijallahu anhu, i cili thotë: Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ,a i fshinte supet në namaz ...
Me teper
image

Pse banorët e Medinës e duan shumë Medinën?!

  Një hoxhë e pyetën pse aq shumë janë të lidhur banorët e Medinës për Medinen dhe se nuk e krahasojnë me asnjë vend tjetër? U përgjigj ...
Me teper
image

Vajza ose tigri

Prej rrëfimeve që kanë shkaktuar debat të madh në histori, sidomos mes meshkujve dhe femrave, është rrëfimi me titull: "Vajza apo tigri", të autorit amerikan ...
Me teper
image

Sjellja e mirë

  Sa'b ibën Xhuthameh, radijallahu anhu, thotë: i dhurova Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, një gomar të egër, kurse ai ma ktheu. Kur pa ndryshimin në ...
Me teper
image

Veprat vlerësohen për nga fundi

    Sehël ibën Sadi, radijallahu anhu, na rrëfen se Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: Njeriu vepron vepra të banorëve të xhenetit, sipas asaj që u ...
Me teper
image

Fakte interesante në lidhje me mësuesin hanefit të Muhamed ibën Abdul-Vehabit

  Muhamed ibën Abdul-Vehabi ka vazhduar fillimin e ringjalljes islame që e filloi Muhadithi i Indisë, hanefisti i njohur, Velijullah Dehleviu, i lindur në vitin 1114 ...
Me teper
image

Ngritja e diturisë shenjë e Kiametit

Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: Me të vërtetë prej shenjave të Kiametit është ngritja e diturisë, përhapja e injorancës, konsumimi i alkoolit dhe shfaqja ...
Me teper
image

Namazi i pendimit

Namazi i pendimit është i ligjshëm kur njeriu bën mëkat dhe kjo sipas mendimit të katër medhhebeve fikhore. Argument nga Suneti për këtë vepër është ajo ...
Me teper
image

Marrja me shkencën e hadithit

  Ibën Dekik El-Id thotë: Prej gjërave më të mira që duhet të kihen për synim në këtë dije, janë dy gjëra: E para: adhurimi me dërgimin e ...
Me teper
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 353 | Treguar: 11 - 20